Realizacje naszej firmy

25.11.2020 Miasto Opole - „Remont rzeki Ryjec”

 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz konserwacją odcinka rzeki Ryjec.

Planowana inwestycja dotyczy odcinka rzeki Ryjec w kilometrze 0+051 do 6+250 oraz powiązanych z rzeką urządzeń wodnych: rowu R-B1 na długości 800,0 mb oraz kanału obiegowego rzeki Ryjec na dł. 80,0 mb.

 

Teren inwestycji położony jest w zachodniej części miasta Opola w dzielnicach Szczepanowice, Półwieś,
Bierkowice oraz Sławice. Odcinek ujściowy położony jest w gminie Dąbrowa na terenie wsi Żelazna.
Teren inwestycji zamyka się w obszarze między torami kolejowymi relacji Opole – Wrocław (420m poniżej), a przepustem wałowym w miejscowości Żelazna.
Ryjec to ciek o całkowitej długości 6,3km i powierzchni zlewni około 8,95 km2. Ciek wprowadza wody do rzeki Odry poniżej śluzy Wróblin. Większą część zlewni tworzą obecnie tereny rolnicze.
W środkowym biegu cieku znaczna ilość wód pochodzi ze źródeł punktowych tj. rowów melioracyjnych oraz wylotów kanalizacji deszczowej obsługujących ulice Wspólną i Zbożową , część ulicy Wrocławskiej a także terenów przemysłowo-usługowych przyległych do tych ulic.


Konserwacja rzeki będzie polegała na:


- odmuleniu dna warstwą 15-20cm (stan na dzień 15.07.2019 r) wraz z usunięciem roślinności wodnej;
- wykoszeniu skarp na całej ich szerokości,
- wyczyszczeniu wszystkich zinwentaryzowanych urządzeń wodnych,
- wycięciu z dnia i skarp zakrzaczeń utrudniających swobodny odpływ,
- wywóz urobku z terenu inwestycji.