Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu - ,,Utrzymanie i obsługa oraz ookresowe konserwacje urządzeń hydrotechnicznych"

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej gotowości techniczno - eksploatacyjnej stacji pomp dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach odwadninych, zgodnie z potrzebami terenu, instrukcją eksploatacji obiektu, poleceniami nadzoru techniczno - eksploatacyjnego, warunkami bepieczeństwa i higieny pracy.

więcej »
Nadleśnictwo Żmigród - Budowa, przebudowa oraz odbudowa urządzeń wodnych

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i odbudowie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Zwiększenie  wykorzystania zasobów  wodnych  poprzez  adaptację istniejących  systemów melioracyjnych   do   pełnienia   funkcji   retencyjnych   oraz   niwelowanie   ich  negatywnego oddziaływania  na  ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

więcej »
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Odbudowa dwóch rurociągów na rzece Kątnik”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

więcej »
Gmina Miasto Kołobrzeg - „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Budowy zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej ".

 

 

więcej »