Realizacje naszej firmy

03.04.2020 Gmina Przytoczna - „Remont i konserwacja istniejącego rowu w miejscowości Rokitno”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 004305F w miejscowości Rokitno, w ramach realizacji zadania, pn.: „Remont i konserwacja istniejącego rowu w miejscowości Rokitno”.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
 
1. Konserwację rowu R-1 na odcinku 575 m, poprzez odkrzaczenie, ścięcie drzew, wykaszanie i odmulanie dna rowu;
 
2. Remont, wymiana umocnień skarpy rowu, na odcinku 575 m, poprzez rozbiórkę umocnień, przygotowanie podłoża, ułożenie geowłókniny, ułożenie korytek ściekowych na dnie i na skarpie (częściowo), umocnienie skarp płytą ażurową; 
 
3. Udrożnienie rurociągu d-800 mm, na odcinku 325 m, a w szczególności oczyszczenie studni rewizyjnych, ręczne i mechaniczne czyszczenie kanałów, inspekcja kanału;
 
4. Wymiana rur w ramach remontu na odcinku 10m obejmująca ręczne wykopy, usunięcie uszkodzonych fragmentów rur, montaż rur i zasypanie wykopu.