Realizacje naszej firmy

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku - „Utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach miasta Miastko, gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych mechanicznie lub ręcznie w granicach miasta. Łączna długość rowów melioracyjnych przewidziana do konserwacji wynosi około 980 mb, w tym:

w dz. nr 96/2 Obr. 83/3 Miastko - teren zielony przy ul. Kazimierza Wielkiego (DK 20) — ok. 400 mb i szerokości rowu średniej 1,00 m ;

rów melioracyjny dz. nr 13 Obr. 83/3 Miastko - ok. 580 mb i szerokości rowu średniej 1, 00 m.

Zakres utrzymania rowów obejmuje roboty:

- oczyszczenie dna rowów z namułów grubości 30 cm;

- hakowanie dna cieków;

- oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i odpadów z wywozem śmieci na wysypisko;

- wykaszanie porostów i trawy z obu stron skarp rowów;

- ręczne wycinanie krzaków, zadrzewień wzdłuż rowu, na skarpie rowu;

- usuwanie zatorów;

- naprawa osuwisk w skarpach;

- wykaszanie skarp rowów z porostów, traw i krzaków oraz ich oczyszczenia ze śmieci , gruzu dotyczy obu stron każdego rowu. Skarpę należy traktować całe zbocze rowu oraz 1,0 m pobocza od górnej krawędzi skarpy po obu stronach.