Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - ,,Zabudowa wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku ’’część zamówienia nr 2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na zabudowie uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta – nor w korpusach i podstawie wałów przeciwpowodziowych.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Zakres przedmiotu zamówienia i sposób wykonania:

  • zakup z dowozem w rejon miejsca wbudowania mieszanki piaskowo - gliniastej (85/15) – 115,5 m3,
  • ręczne rozkopanie nor w korpusach, podstawach, poboczach, w gruncie kat. I-II ze złożeniem urobku na skarpach wałów - 21m3,
  • przewiezienie materiału do wbudowania taczkami po koronie wałów do miejsca wbudowania. Max. odległość transportu do 700m, średnia 350m - 24 m3,
  • oczyszczenie nor z gałęzi, chrustu, konarów itp. 2,5 mp,
  • ręczne zasypywanie nor warstwami  o grubości do 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem ubijakami ręcznymi (grunt kat. I-II) 136,5m3,
  • ręczne plantowanie skarp i korony wału w miejscach zabudowy (grunt kat. I-III) 139 m2,
  • obsianie skarp i korony mieszanką traw pow. zabudowanej. Mieszanka co najmniej z 3 gat. traw w ilości 120 kg/ha - 139 m2.

Zabudowę nor w korpusach, podstawach wałów należy wykonać mieszanką piaskowo – gliniastą (85/15). Z uwagi na słabe podłoże dróg oraz występujące nory materiał na zabudowę należy dowieźć przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 3,5t ciągnionymi przez lekkie ciągniki. Dopuszczalna masa całkowita zestawu nie powinna być większa od 6 t. Transport powinien odbywać się zachowując prędkość max 10km/h. Wszelkie uszkodzenia dróg powstałe przy transporcie materiału niezgodnie z zapisami usunie Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia. Materiał na zabudowę nor w wałach rzeki Broda –Osieki należy dowieźć w rejon mostu przy jeziorze Gardno drogami o nawierzchni z płyt. Po dowiezieniu gruntu lub równocześnie z dowozem, przewidziane do likwidacji nory należy rozkopać celem ich oczyszczenia. Wejścia do nor od strony rzeki należy zamknąć darniną pozyskaną w trakcie ich  rozkopywania. Po oczyszczeniu nor  należy dowozić grunt do wbudowania po koronie taczkami posiadającymi pneumatyczne, szerokie ogumienie. Dowieziony grunt (mieszanka o optymalnej wilgotności) wraz z urobkiem z rozkopu należy wbudowywać warstwami o grubości do 20cm i jednocześnie ubijać ubijakami ręcznymi. Zabudowane odcinki korpusu wału należy obrobić na czysto. Obrobione skarpy, korony, pobocze w miejscach zabudowy należy obsiać mieszanką traw (co najmniej z trzech gatunków) w ilości 120kg/ha. Zaznacza się, że wzdłuż wałów nie ma dróg i pobocza z możliwością wykorzystania do transportu materiałów. Jedyny możliwy transport może odbywać się po koronach wałów rzeki Broda - Osieki. Z uwagi na parametry korony – szerokość 0,95-1m w dokumentacji uwzględniono przewóz taczkami na odległość do 700 m.. Nie dopuszcza się możliwości poboru gruntu z koryta rzek lub poboczy.

Zabudowę nor w wale przyjeziornym C, w wałach lewym i prawym rzeki Błotnicy, lewym i prawym rz. Grabownicy, prawym rz. Łupawy, lewym przyjeziornym jez. Gardno należy zabudować podobną technologią. Materiał do zabudowy przedmiotowych nor można dowieźć po terenie lekkim sprzętem transportowym lub po koronach części wałów.