Realizacje naszej firmy

20.07.2020 POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW - „Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 6 )”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych obejmujących budowę brodów, w celu zapewnienia przejazdu przez starorzecza i dojazdu do użytków rolnych. Realizacja przedmiotu zamówienia służyć będzie również ochronie przyrody, w tym zachowaniu we właściwym stanie ochrony populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi, poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą ekstensywnego użytkowania gruntów rolnych. Zamówienie podzielone zostało na trzy części.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I: budowa brodu nr 1, dz. nr 943/1, 748 obr. Trześcianka, gm. Narew, pow. Hajnowski,

Część II: budowa brodu nr 3 dz. nr 618, 941 obr. Trześcianka gm. Narew, pow. hajnowski,

Część III:  budowa brodu nr 6, dz. nr 710, 627 obr. Ploski gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski, wraz z remontem drogi dojazdowej do brodu nr 6.

Zakres robót obejmuje:

Część I – III:

1) wytyczenie projektowanych urządzeń i niwelaty pod budowle,

2) profilowanie dna cieków i starorzeczy z usunięciem namułu,

3) zabicie ścianek szczelnych oraz wykonanie krawężników,

4) wykonanie podbudowy pod płyty betonowe i podsypki z pospółki,

5) ułożenie płyt betonowych,

6) zabicie kołków wzdłuż zewnętrznego obrysu płyt,

7) wykonanie narzutu z kamienia polnego wzdłuż zewnętrznego obrysu płyt,

8)  wykonanie spoin międzypłytowych zaprawą cementową,

9) betonowanie otworów w płytach,

10) wykonanie nasypów z pospółki na dojeździe do brodów,

11) remont drogi dojazdowej do brodu nr 6 (dotyczy wyłącznie części III Zapytania).