Realizacje naszej firmy

31.07.2019 Nadleśnictwo Łuków - „Mała retencja wodna w leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Łuków - budowa zastawek.”

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja zlokalizowana na istniejącym rowie odwadniającym użytki leśne. Wykonana będzie odcinkowa przebudowy koryta rowu na potrzeby budowy zastawek piętrzących wodę w tym rowie. Wykonane zostaną cztery zastawki drewniane piętrzące wodę o wysokości piętrzenia poniżej 1.0m.

„Projekt małej retencji wodnej w leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Łuków – budowa zastawek ” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Zastawka nr 1 zlokalizowana jest w miejscu w którym rów przepływa przez naturalną groblę zamykającą mokradłowy obszar, którego ochronie mają służyć projektowane obiekty. Zastawka ta będzie miała regulowany poziom piętrzenia przy pomocy drewnianych zamknięć szandorowych, maksymalny poziom piętrzenia wyniesie 0.75m. Zastawka ta przy MPP spowoduje rozlanie wody na teren mokradłowy występujący powyżej niej. Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa koryta na odcinku w km 0+070-0+145 bez stosowania umocnień przeciwerozyjnych. Pozostałe trzy zastawki będą miały stałą wysokość piętrzenia bez możliwości jej regulacji, wysokość piętrzenia wyniesie 0.5m. Dla rozpraszania energii wody zastosowano niecki wypadowe o głębokości 0.3m i długości 3.0m. Powyżej oraz poniżej zastawek zostaną wykonane na odpowiedniej długości umocnienia przeciwerozyjne w postaci narzutu kamiennego klinowanego. Umocnienie przeciwerozyjne z narzutu kamiennego:

- narzut kamienny układany, klinowany ręcznie z kamienia hydrotechnicznego 250- 300mm grubość warstwy 35cm,
- geowłóknina o masie 400g/m2,
- palisada na połączeniu skarpy z dnem rowu oraz na końcach projektowanych umocnień z kołków ϕ7cm L=1.0m.
- nachylenie skarp 1:2.0,
- wysokość umocnienia przeciwerozyjnego 0.75m,
- szerokość dna 1.0m.