Realizacje naszej firmy

22.02.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku - Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku - Część 1
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża
i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 dla:
 
Część 1. Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku.
 

 

1.1. Utrzymanie /konserwacja i eksploatacja/ stacji pomp obejmujące:

a. Prowadzenie stałej eksploatacji stacji pomp dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach odwadnianych (polderach), zgodnie z potrzebami terenu, instrukcją eksploatacji obiektu, poleceniami nadzoru techniczno – eksploatacyjnego Zamawiającego, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakresem czynności określonym indywidualnie dla każdego operatora pompowni przez Wykonawcę,

b. Dozór i utrzymanie porządku w budynkach pompowni i ich otoczeniu:

- budynki (w tym: posadzki, ściany, strop, okna, drzwi) oraz wszystkie znajdujące się w nich urządzenia (agregaty pompowe, suwnice, wyciągi, tablice sterownicze itp.) należy utrzymywać w czystości,

- plac wokół budynków w obrębie ogrodzenia stacji pomp należy utrzymywać w czystości, w tym:

powierzchnie zielone wykaszać systematycznie, tak aby wysokość porostu nie przekraczała 7 cm, skoszoną trawę usuwać z terenu stacji pomp, grabić, powierzchnie utwardzone czyścić systematycznie z roślinności, systematycznie przycinać żywopłoty, drzewa, oczyszczać rynny; naprawiać i malować ogrodzenie,

c. Konserwacja i naprawa istniejącego na stacjach pomp sprzętu podręcznego;

d. Zapewnienie bieżącego prowadzenia przez operatorów stacji pomp dziennika pracy stacji pomp (dziennik czynności operatora stacji pomp);

e. Oczyszczanie kraty wlotowej do pompowni;

f. Zakres usług określony w punkcie od 1.1.a. do 1.1.e. będzie świadczył Wykonawca, poprzez zatrudnionych pracowników – operatorów pompowni, przez cały okres trwania umowy;

g. Utrzymanie kanału dopływowego i kanału odpływowego stacji pomp poprzez:

- wykaszanie porostów i usuwanie zakrzaczeń w dnie oraz na skarpach i poboczach,

- okaszanie przyległych skarp i koron wałów przeciwpowodziowych,

- usuwanie zatorów, gródz, tam oraz skuwanie oblodzenia z koryt na odcinku do 100 m od wlotu i wylotu stacji pomp raz w miesiącu w okresie od maja do końca września;

h. Wywóz szamba z terenu stacji pomp – wg potrzeb, tam gdzie ono występuje;

i. Malowanie konstrukcji stalowych, drewnianych, przynajmniej raz na 3 lata;

j. Przeglądy i legalizację sprzętu BiHP /gaśnic/ na stacjach pomp. Wymiana gaśnic (w wypadku konieczności);

k. Załadunek i wywóz skratek ze stacji pomp wraz z utylizacją – utrzymanie kraty wlotowej do czerpni w stanie zapewniającym swobodny przepływ wody przynajmniej raz na rok, wg potrzeb lub na wniosek zamawiającego;

l. Konserwacja czyszczarek krat na stacjach pomp;

m. Pomiary elektryczne /ochronne/ na stacjach pomp;

n. Okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, na stacjach pomp, tam gdzie nastąpi termin ich wykonania;

o. Zabezpieczenie obiektów stacji pomp przed włamaniami, kradzieżami, pożarem, itp., oraz usuwanie na bieżąco wszelkich uszkodzeń spowodowanych siłami natury, włamaniem, kradzieżą (naprawa: drzwi, okien, bram, furtek, rynien, krat, wyciągów zamknięć, czyszczarki, instalacji elektrycznych wew. - zew., zabezpieczenie dachów przed przeciekaniem, uzupełnianie - odnowa tablic informacyjnych i itp.);

p. Zapewnienie specjalisty, tj. Kierownika robót elektrycznych, który powinien posiadać uprawnienia odpowiednie do kierowania grupą osób oraz robotami elektrycznymi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia SEP grupy 1 "D" wraz z pomiarami ochronnymi (min. pkt 2,3,4,7), wynikające z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu weryfikacji, sprawdzenia i zatwierdzania protokołów z pomiarów poremontowych i poawaryjnych;

q. Dostarczanie na obiekty stacji pomp materiałów służących do prawidłowej eksploatacji w ilościach niezbędnych dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych obiektów (oleje, smary, benzyna, materiały do konserwacji czyszczarek i agregatu, farby, żarówki, świetlówki itp., a ponadto środki czystości itp.);

r. Obsługa i eksploatacja agregatów prądotwórczych zgodnie z wymogami instrukcji, dodatkowo zapewnienie możliwości przemieszczania;

s. Prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na obiektach stacji pomp, zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji;

t. Zapewnienie pracownikom podstawowego sprzętu podręcznego, takiego jak: kosiarki, podkaszarki, szpadle, żyłki tnące, taczki, grabie, haki, siekiery, pierzchnie do skuwania lodu, miotły, łopaty itp.;

u. Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej do wykonywania powierzonych im obowiązków (buty gumowe, odzież, rękawice, itp.) – zgodnie z wymogami przepisów BiHP;

v. Przedstawienie raz na kwartał sprawozdania z wykazu wykonanych prac na poszczególnych stacjach pomp.

w. Powiadamianie o wystąpieniu awarii/nieprawidłowości urządzeń mechanicznych i elektrycznych obiektów stacji pomp do właściwego terytorialnie Kierownika Nadzoru Wodnego Zamawiającego w celu dalszego poprowadzenia procedury usunięcia awarii.

x. Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z operatorami pompowymi.

1.2. Utrzymanie wód /konserwacja i eksploatacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi/ obejmujące:

a. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych w rozmiarach określonych w załączniku nr 3, w tym:

- bieżące usuwanie zatorów, tam, gródz z koryt cieków i kanałów;

- oczyszczanie krat wlotowych;

- bieżące wycinanie krzaków rosnących w dnie i na skarpach cieków oraz kanałów, na skarpach i koronach wałów;

- ręczne wykoszenie roślinności w rejonie budowli na odcinku 5m przed, wzdłuż budowli i 5 m poniżej;

- eksploatacja budowli wg ustaleń Zamawiającego;

- usuwanie oblodzenia z budowli;

- naprawa drobnych uszkodzeń skarp i dna cieków, kanałów oraz korpusów wałów, w tym zabudowa nor zwierzęcych materiałem zapewnionym przez Zamawiającego, uzupełnienia darniny, rozgarnianie kretowisk itp.;

- malowanie, impregnacja wraz z przygotowaniem konstrukcji stalowych i drewnianych budowli oraz smarowanie mechanizmów wyciągowych, wykonywanie drobnych napraw (uzupełnianie brakujących elementów mechanizmów wyciągowych – łączniki, śruby, itp.);

b. Regulowanie stanów wód lub przepływów w ciekach i kanałach, stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych;

c. Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;

d. Sprawowanie bieżącego dozoru nad zleconymi do utrzymania urządzeniami i budowlami poprzez prowadzenie bieżących kontroli wyznaczonych odcinków rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz egzekwowanie określonych prawem zakazów odnoszących się do urządzeń i budowli ochrony przeciwpowodziowej;

e. Zapewnienie bieżącego prowadzenia przez strażników melioracyjnych dziennika czynności strażnika melioracyjnego;

f. Zakres usług określonych w punkcie od 1.2.a do 1.2.e Wykonawca będzie świadczył poprzez zatrudnienie pracowników - strażników melioracyjnych przez cały okres trwania umowy;

g. Załadunek i wywóz skratek wraz z utylizacją;

h. Zapewnienie pracownikom podstawowego sprzętu do wykonywania powierzonych im czynności, w tym m.in. kosiarki, kosy, szpadle, grabie, siekiery, haki itp. oraz materiałów eksploatacyjnych (benzyna, oleje, żyłki);

i. Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej do wykonywania powierzonych im obowiązków (buty gumowe, odzież, rękawice, itp.) - zgodnie z wymogami przepisów BHP.

j. Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego ze strażnikami melioracyjnymi.