Wybierz województwo

Zachodniopomorskie
Lp. Nazwa zadania Termin wykonania Rozmiar rzeczowy Link
1 ENERGA-OPERATR SA Oddział w Koszalinie - wycinka drzew i nasadzeń uzupełniających w Słupsku. 15.07.2020 dz. nr 289/5 obręb 12
Więcej
2 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Rzeka Młynówka w km 11+500 14+430 gmina Karlino, powiat białogardzki, gmina Sławoborze, powiat Świdwiński” 30.11. 2020 r. Rzeka Młynówka w km 11+500 14+430 gmina Karlino
Więcej
3 Zarząd Zlewni w Koszalinie - „Rzeka Kątnik — usuniecie awarii rurociagu w km 6+361-6+365, 6+480-6+484; Przesin, gmina Miastko, powiat Bytowski” 30 dni od daty podpisania umowy działka nr 48 i 91, obręb Przesin, gmina Miastko
Więcej
4 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Wykonanie zaleceń pokontrolnych MGMiŻŚ Węzeł wodny Pomiłowo w km 49+305 wraz zabudową wyrwy w km 50+225 rzeki Wieprzy m. Pomiłowo gm. Sławno 60 dni od daty podpisania umowy Węzeł wodny Pomiłowo w km 49+305 wraz zabudową wyrwy w km 50+225 rzeki Wieprzy m. Pomiłowo gm. Sławno
Więcej
5 Zarząd Zlewni w Koszalinie - Roboty remontowe na budowlach hydrotechnicznych wynikające z przeglądów rocznych i pięcioletnich, na terenie działania NW Białogard od daty podpisania umowy 30 listopada 2020 r. Jaz na rz. Perznica w km 13+430,Jaz na rz. Świerznica w km 3+000,Jaz na rz. Dębnica w km 23+410,Zapora na rz. Wogra w km 8+520,
Więcej
6 Zarząd Zlewni w Gryficach - „ROBOTY AWARYJNE – naprawy agregatu pompowego nr 3 typ 60P-18 na stacji pomp Dźwirzyno” 30 dni od dnia podpisania umowy Naprawy agregatu pompowego typ 60P-18 o mocy 45 kW.
Więcej
7 NW KOŁOBRZEG - Stacja pomp Czerwona IV-V remont agregatu pompowego nr 2 typ PR24 wraz z odmuleniem zbiornika pompowego oraz wymianą krat 8 tygodni od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. dz. nr 14/8 obręb Kładno, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie
Więcej
8 Zarząd Zlewni w Gryficach - Naprawa agregatu pompowego nr 2 stacja pomp Karcino 20 dni od dnia podpisania umowy Naprawa agregatu pompowego nr 2 stacja pomp Karcino
Więcej
9 Zarząd Zlewni w Gryficach - „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie" -NW Gryfice, NW Kamień Pomorski, NW Nowogard, NW Świdwin do 15.10.2020 r Zamówienie składa się z następujących części: NW Gryfice, NW Kamień Pomorski, NW Nowogard, NW Świdwin
Więcej
10 Zarząd Zlewni w Koszalinie -Remont agregatów pompowych na terenie administrowanym przez PGW WP od daty podpisania umowy do 60 dni - 23.11.2020 NW Kołobrzeg, NW Sławno
Więcej
11 RZGW Bydgoszcz ZZ Piła - „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2020 roku – obiekty hydrotechniczne” - cz. 6 - NW Tuczno i Drawsko Pomorskie do dnia 31.12.2020 roku. cz. 6 - NW Tuczno i Drawsko Pomorskie - budowle piętrzące – 11 szt.
Więcej
12 RZGW Bydgoszcz Zarząd Zlewni w Pile - „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — usługi” w części 5 i 13 cz. 5 Obiekt Szczecinek - 5 tygodni, cz. 13 Obiekt Wałcz - 13 tygodni, Część 5 Obiekt Szczecinek - 14,142 km; Część 13 Obiekt Wałcz - 50,975 km:
Więcej
13 Urząd Miasta Kołobrzeg - Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów od 01.07.2020 r. do 30 czerwca 2021 r. rowy melioracyjne na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg oraz stawy w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, w Parku Jedności Narodowej oraz w Parku im. Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu
Więcej
14 PGW WP Zarząd Zlewni w Gryficach - Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach do 21 dni od dnia podpisania umowy część 2 - NW Kamień Pomorski, część 4 - NW Świdwin
Więcej
15 Nadleśnictwo Polanów - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji dla zadania nr VIII będącego częścią działania „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji w 15.12.2020 działki geodezyjne nr 56/11, 516, 517, 518 obręb Chocimino, nr 461, 462 obręb Rzeczyca Wielka, nr 493, 494, 495, 496 obręb Wietrzno, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie
Więcej
16 Gmina Miasto Kołobrzeg - „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej” 30.06.2020r. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej
Więcej
17 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO w Świdwinie - „Obsługa, serwis i konserwacja oczyszczalni ścieków i przepompowni” do 31.12.2020 r. Świdwin, Mrzeżyno
Więcej
18 RDOŚ w Szczecinie - Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Pojezierze Myśliborskie - część 3 i 4 część 3 - Prace związane z wynoszeniem i deponowaniem pozyskanej biomasy oraz prace porządkowe należy wykonać do 31.12.2020 r., część 4 - Prace związane z koszeniem należy wykonać od 15.08.2020 r. do 30.09.2020 r. część 3 - 19,07 ha, część 4 - 10,58 ha
Więcej
19 17 WOG - Konserwacja urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin do dnia 30.09.2022 r. SOI Kołobrzeg, SOI Koszalin, SOI Darłowo
Więcej
20 SP PGL LP - Nadleśnictwo Różańsko - „Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko” 30.12.2019 Leśnictwie Nowogródek, oddz. 6/7, Leśnictwie Różańsko, Leśnictwie Smoliny – Długie Łąki
Więcej
Wybierz stronę: 1  2    >