Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Odbudowa dwóch rurociągów na rzece Kątnik”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę rurociągów w zakresie niezbędnym do tzw. „zgłoszenia robót budowlanych”, w tym m.in.:

 • pozyskanie wszelkich niezbędnych do zgłoszenia dokumentów (mapy, wypisy z rejestru gruntów itp.),
   
 • uzyskanie zgód od właścicieli działek, przez które biegnie trasa przedmiotowych rurociągów, na czasowe zajęcie nieruchomości celem wykonania robót budowlanych,
 • na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa dokonanie skutecznego zgłoszenie robót we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

2. Wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, prac budowlanych obejmujących w szczególności:

 • demontaż istniejących rurociągów z rur betonowych, w tym wlotów, wylotów oraz studni rewizyjnych,
 • wykonanie odbudowy przedmiotowych rurociągów z nowych materiałów (z rur z tworzywowych PVC, PE-HD, PP) odpowiednio o średnicy wewnętrznej 600 mm dla rurociągu w km 3+672 – 3+825 i o średnicy wewnętrznej 500 mm dla rurociągu w km 4+691 – 5+001,
 • umocnienie dna i skarp rzeki Kątnik na długości po ca 5 m poniżej wylotu i powyżej wlotu każdego rurociągu płytami betonowymi ażurowymi lub alternatywnie materacami siatkowo-kamiennymi,
 • uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlano-montażowych.

3. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych.

Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia :

1. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszelkie wymogi

2. Zagłębienie rurociągów dostosować do rzędnych rurociągów istniejących. Ewentualne nieznaczne zwiększenie zagłębienia zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

3. Kolejność czynności w ramach przedmiotowego zamówienia:

 • pozyskanie materiałów, uzgodnień i zgód niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
 • opracowanie dokumentacji projektowej przez Projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania,
 • skuteczne zgłoszenie robót do właściwego organu administracji architektonicznobudowlanej,
 • organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
 • rozbiórka istniejących rurociągów i studni rewizyjnych,
 • rozbiórka wlotów i wylotów rurociągów,
 • rozbiórka pozostałości uszkodzonych ubezpieczeń brzegowych w obrębie wlotów i wylotów,
 • wywiezienie materiałów z rozbiórki (Wykonawca zagospodaruje materiał z rozbiórki we własnym zakresie),
 • wykonanie rurociągów z nowych materiałów (z rur z tworzywowych PVC, PE-HD, PP) odpowiednio o średnicy wewnętrznej 600 mm dla rurociągu w km 3+672 – 3+825 i o średnicy wewnętrznej 500 mm dla rurociągu w km 4+691 – 5+001. Klasa sztywności przewodów min. SN8,
 • wykonanie nowych wlotów i wylotów żelbetowych dokowych,
 • wykonanie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m w miejscu studni istniejących. Studnie wyciągnięte ponad teren, przykryte płytą żelbetową pełną,
 • wykonanie jednej studni krytej z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m w miejscu wskazanym przez Inwestora,
 • wykonanie umocnienia dna i skarp rzeki Kątnik na długości po ca 5 m poniżej wylotu i powyżej wlotu każdego rurociągu płytami betonowymi ażurowymi lub alternatywnie materacami siatkowo-kamiennymi,
 • odtworzenie terenu po wykonaniu zadania do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami właścicieli poszczególnych działek,
 • sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych.