Realizacje naszej firmy

RZGW Gdańsk – Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie - Część 3 - Nadzór Wodny w Kwidzynie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług na kanale: Palemona, Olszańskim, Sadlińskim, Skumanda IV, Cegłowym, Reja A, Reja B, Reja C, Korzeniewskim, Stary Nogat oraz rzekach: Struga Bałoszycka, Ciek Liczewski, Ciek Juliański, Struga Bornicka polegających na:

 • ręcznym wykoszeniu porostu traw ze skarp (lewa + prawa) rzek i kanałów bez wygrabienia o maksymalnej wysokości okoszenia porostu traw- 5cm nad istniejącym terenem,  mechanicznym hakowaniu rzek i kanałów,  ręcznym okoszeniu dna kanałów wraz z usunięciem wykoszonej roślinności z dna,  ręcznym hakowaniu rzek i kanałów,  załadunku, wywiezieniu na odległość do 2 km i utylizacji urobku pochodzącego z hakowania kanału Palemona samochodami samowyładowczymi (miejsce składowania urobku spoczywa na wykonawcy),
 • ręcznym usuwaniu zatorów powstałych w wyniku nagromadzenia się gałęzi i namułu w korycie kanału Palemona, Sadlińskiego, Skumanda IV, Reja A, Reja B oraz rzeki Ciek Liczewski blokujący swobodny przepływ wody, e ręcznym cięciu krzaków rosnących na skarpach kanałów i rzek /rzadkiego porostu/ wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego materiału, o prowadzenie nadzoru środowiskowego nad wykonywaniem prac konserwacyjnych przez pracownika posiadającego stosowne uprawnienia.

 

Zakres nadzoru przyrodniczego:

 • Nadzór przyrodniczy polegał będzie na kontroli i nadzorze nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi w celu zminimalizowania ewentualnych
 • negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze.
 • Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje:
 • rozpoznanie stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach obiektu objętego pracami utrzymaniowymi,
 • zaproponowanie działań ochronnych zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac,
 • kontrola realizacji przez Wykonawcę prac utrzymaniowych, zaleceń ochronnych w przypadku konieczności ich zastosowania,
 • sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego nadzoru zawierające wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania potencjalnego, negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań.

Szczegółowy zakres zamówienia :

 • Kanał Palemona — 20,59 km, Kanał Olszański — 5,65 km, Kanał Sadliński — 8,96 km, Kanał Skumanda IV — 3,50 km, Kanał Cegłowy — 8,91 km, Kanał Reja A — 5,61 km, Kanał Reja C— 0,84 km, Kanał Korzeniewski — 6,80 km, Kanał Stary Nogat — 4,96 km, Struga Batoszycka — 11,74 km, Ciek Liczewski — 2,03 km, Ciek Juliański — 1,37km, Struga Bornicka — 4,64km
 • Ręczne okoszenie skarp kanału bez wygrabienia
 • Ręczne okoszenie dna z wygrabieniem
 • Ręczne usuwanie zatorów powstałych w wyniku nagromadzenia gałęzi i namułu
 • Mechaniczne hakowanie kanału
 • Ręczne hakowanie kanału przy zarośnięciu powyżej 60 % lustra wody
 • Załadunek i wywiezienie na odległość do 2 km urobku pochodzącego z hakowania kanału
 • Wycinka zakrzaczeń, rzadkiego porostu wraz ze zrąbkowaniem pozyskanych gałęzi
 • Nadzór środowiskowy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych