Realizacje naszej firmy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych w południowej części miasta Gdyni.

Prace wykonuje się w sześciu zbiornikach retencyjnych, czterech stawach, korytach prowadzących wody o łącznej długości 14,54 km.

 

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia dla REJON POŁUDNIOWY, REJON PÓŁNOCNY

 • Utrzymanie w sposób ciągły, tj. przez całą dobę, przez cały okres realizacji umowy drożności koryt prowadzących wody objętych utrzymaniem
 •  Zapewnienie kompletności wykonywanych usług, tj.
 • oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych koryt, rowów, korytek spływowych, krat,  przepustów, odcinków zarurowanych, stawów, dróg i placów eksploatacyjnych;
 • odmulanie: koryt na podanych odcinkach, określonych piaskowników oraz przepustów wymienionych w tabelach;
 • wykoszenie porostów i ich zgrabienie 2 razy (w czerwcu oraz sierpniu) w miejscach określonych w dziale II oraz na innych odcinkach skarp + w miejscach (niewymienionych w dziale II) wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o powierzchni ok. 2000 m2
 • koszenie trawnika przy rzece Kaczej przy ul. Spacerowej (wzdłuż muru oporowego) oraz przy potoku Źródło Marii wzdłuż ogrodzenia posesji przy ul. Źródło Marii 10 – raz na dwa miesiące w okresie wegetacji;
 • przycięcie faszyny w miejscach określonych w dziale II oraz w innych miejscach wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym – 1000 mb.
 • wywóz odpadów oraz wykoszonych porostów w ciągu dwóch dni od ich zebrania (dopuszcza się wywóz na własne tymczasowe składowisko gromadzenia odpadów) i   przekazanie do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i posiadanym zaświadczeniem, z udokumentowaniem odbioru tych odpadów;
 • kontrola i konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz zapór ziemnych zbiorników retencyjnych Krykulec, Karwiny, Obwodnica i Zielenisz;
 • konserwacja barierek ochronnych i ich naprawa (w miarę potrzeb);
 • kontrola kładek dla pieszych i zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości;
 • naprawa, konserwacja i malowanie ogrodzeń określonych obiektów (bram, słupków, siatki stalowej), krat na przepustach oraz szlabanów;
 • uzupełnianie kłódek (w ogrodzeniach piaskowników, na szlabanach, na barierkach zbiornika retencyjnego Karwiny, Obwodnica, Zielenisz), przekazywanie 1 kompletu kluczy Zamawiającemu;
 • naprawa, czyszczenie i malowanie istniejących tablic informacyjnych i słupków, w miarę potrzeby (po kradzieży lub dewastacji), wymiana tablic na nowe metalowe;
 • ustawianie nowych tablic informacyjnych (metalowych) na słupkach, o treści i w miejscach ustalonych przez Zamawiającego - 3 szt. w okresie realizacji zamówienia, w miarę potrzeb ich naprawa i malowanie; 
 • kontrola wodowskazów, piezometrów, reperów, szlabanów, zastawek na zaporach zbiorników retencyjnych Krykulec, Karwiny, Obwodnica, Zielenisz; 
 • kontrola 1 raz w 2021 r. zarurowanych odcinków cieków;
 • uzupełnianie pokryw włazów na studniach i komorach rewizyjnych, w wypadku ich zaginięcia (kradzieży).
 • Zapewnienie ciągłości wykonywania usług.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - REJON POŁUDNIOWY

Zamówienie obejmuje: koryta prowadzące wody o długości 11,56 km, 6 zbiorników retencyjnych – Krykulec, Karwiny, Obwodnica, Sokoła 1, Sokoła 2, Zielenisz, 4 stawy: w dzielnicy Witomino, w dzielnicy Dąbrowa, w dzielnicy Orłowo - na potoku Kolibkowskim  i na potoku Swelina.

Czynności przewidziane do wykonania wzdłuż poszczególnych odcinków koryt:

wzdłuż rzeki Kaczej

Odcinek od ul. Łęczyckiej do ujścia do morza - długość 3700 m:

wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i powierzchni(m2):

 • od ul. Łęczyckiej w dół koryta strona prawa  150 x 2 = 300 m2; strona lewa 150 x 2 = 300 m2 ;
 • między ul. Radomską i Łowicką strona prawa  500 x 3 = 1500 m2; strona lewa    500 x 3 = 1500 m2 ;
 • między ul. Łowicką i Kurpiowską (od progu w dół koryta) strona lewa   174 x 3 = 522 m2 ; strona prawa  174 x 2 + 62 x 6 (na koronie skarpy) = 720 m2;
 • między ul. Kurpiowską i  Drogą Gdyńską (od ul. Kurpiowskiej w dół koryta) strona prawa  426 x 3 = 1278 m2; strona lewa    426 x 5 = 2130 m2 ; wzdłuż rowu odwadniającego przy ul. Kurpiowskiej (przy ogrodzeniu ogrodów działkowych) 24 x 1,5 = 36 m; obwałowanie po obu ostronach przed mostem w ciągu Drogi Gdyńskiej wraz z korytami odwadniającym - 1200 m2;
 • między torami PKP i ul. Kościelną strona prawa   30 x 2 = 60 m2 (poniżej torów PKP);  60 x 1 = 60 m2 (powyżej ul. Kościelnej) strona lewa  220 x 9 = 1980 m2;  25 x 3 = 75 m2;
 • między ul. Kościelną i al. Zwycięstwa strona prawa   50 x 2 =  100 m2; strona lewa wraz z wałem przeciwpowodziowym 56 x 6 =  336 m2
 • przy ul. Spacerowej w rejonie ul. Powstania Styczniowego - strona prawa wzdłuż muru oporowego (między brzegiem i murem oraz między murem i korytkiem ściekowym) (73x2 = 146 m2;) w okresie od maja do września – 1 raz w miesiącu:
 • od ul. Spacerowej Nr 81 do kładki dla pieszych w ciągu ul. Cyprysowej strona prawa   70 x 3 =  210 m2; strona lewa     70 x 3 =  210 m2;
 • od kładki w ciągu ul. Cyprysowej do kładki w ciągu ul. Nawigatorów strona lewa     35 x 2 =  70 m2;
 • od kładki w ciągu ul. Nawigatorów do ogrodzenia Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych strona prawa – teren przed ogrodzeniem Klasztoru   10 x 2 = 20 m2; – między brzegiem i barierą sprężystą przy ul. Nawigatorów 190m2; strona lewa w rejonie kładki  25 x 2 = 50 m2;
 • od kładki w ciągu ul. Szyprów w górę koryta strona prawa   40 x 7 = 280 m2;
 • od ul. Zapotocznej w górę koryta strona lewa    115 x 4 = 460 m2;
 • od ul. Zapotocznej w dół koryta strona lewa     250 x 3 = 250 m2; strona prawa  250 x 1 = 250 m2;
 • od mostu w ciągu ul. Orłowskiej w górę koryta  w rejonie mostu w ciągu ul. Orłowskiej  strona prawa   37 x 4 = 148 m2; strona lewa  37 x 3 = 111 m2; strona lewa wzdłuż wału przeciwpowodziowego wraz z wałem (do krawężnika) , 200 x 5 = 1000 m2;
 • od ujścia do morza do mostu w ciągu ul. Orłowskiej strona prawa      110 x 2 = 330 m2; strona lewa 110 x 2 = 330 m2 ;  na wyspie  30 m2.     

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - REJON PÓŁNOCNY

Zamówienie obejmuje: koryta prowadzące wody o długości 14,17 km, tj. zbiornik na dopływie do potoku Demptowskiego oraz staw na Obłużu.

Czynności przewidziane do wykonania wzdłuż poszczególnych odcinków koryt:

Wzdłuż Strugi Cisowskiej

Od przepustu pod ul. Chabrową w rejonie osiedla „Zamek” w dzielnicy Pustki Cisowskie do torów PKP za Coca-Colą (poniżej ul. Hutniczej) długość 4065 m:

wykoszenie porostów na odcinkach o długości (m), szerokości (m) i powierzchni (m2):

 • od ogrodów działkowych w rejonie ul. Malinowej do odcinka umocnionego gabionami wraz z przycięciem na wiosnę pędów umocnienia faszynowego; dno i skarpy 200 x 4 = 800 m2;
 • od początku odcinka umocnionego materacami siatkowo-kamiennymi (gabionami) do granicy terenu zalewowego zbiornika retencyjnego strona prawa 124 x 2 = 248 m2; strona lewa  304 x 2 = 608 m2;
 • teren zalewowy zbiornika retencyjnego – 2520 m2;
 • wzdłuż ul. Morskiej od ul. Kcyńskiej do przepustu przy ul. Zbożowej Nr 24 strona prawa 310 x 3,0 =  930 m2; strona lewa  310 x 6 = 1860 m2; dno  310 x 2 = 620 m2;
 • od przepustu przy ul. Zbożowej Nr 24 do ogrodzenia ogrodnictwa przy ul. Morskiej Nr 226 obie strony  167 x 3 x 2 = 1002 m2; dno   167 x 2 = 334 m2;
 • na terenie ogrodnictwa przy ul. Morskiej Nr 224 obie strony  77 x 2,5 x 2 = 385 m2; dno 77 x 2 = 154 m2;
 • od ogrodzenia ogrodnictwa przy ul. Morskiej Nr 224 do ul. Chylońskiej obie strony   153 x 3 x 2 = 918 m2; dno  153 x 2 = 306 m2;
 • od ul. Janowskiej do torów PKP obie strony  28 x 2 x 2 = 112 m2; dno  28 x 2 = 56 m2;
 • od torów PKP do ul. Hutniczej  obie strony  302 x 2 x 2 = 1208 m2; dno  302 x 2,5 = 755 m2
 • wzdłuż ul. Hutniczej od przepustu pod tą ulicą do wylotu kanału deszczowego 0,60m  po prawej stronie (w rejonie stacji bazowej telefonii komórkowej) strona prawa  383 x 4 =  1532 m2; strona lewa  383 x 6 =  2298 m2; dno 383 x 2 = 766 m2;
 • od wylotu kanału deszczowego Ø 0,60m po lewej stronie do przedłużenia ogrodzenia Coca-Coli strona prawa    318 x 2,5 = 795 m2; strona lewa   318 x 3 =  954 m2; dno   318 x 2 = 636 m2
 • od przedłużenia ogrodzenia Coca-Coli do torów PKP (bocznica do portu) obie strony 280 x 2 x 2 =1120 m2;dno 280 x x 1,5 = 420 m2;