Realizacje naszej firmy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody w miejscowości Charzykowy.”

Przedmiotem zamówienia jest remont (odtworzenie) zbiornika wodnego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy, wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody ze zbiornika.

 

Zakres prac obeimuie wykonanie następujących robót:

 

     a. wycięcie drzew o średnicy 16-25 cm piłą mechaniczną - 256 szt.

     b.karczowanie pni - 256 szt.

     c.oczyszczenie terenu wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odl. do 2 km -128 rn3

     d.uzupełnienie grobli i skarp zbiornika gruntem gliniastym /grunt dostępny na terenie obiektu - 944 m3

     e.mechaniczne usunięcie namułu i wyrównaniu dna zbiornika  - 4480 rn3

     f.rozplantowanie wydobytego urobku  - 4480 m3

     g.oczyszczenie rowu odpływowego ze zbiornika - 50 m

     h. remont mnicha stalowego polegający na demontażu istniejącego mnicha i wykonanie nowego typu MN 1-1 / leżak rura PP DN 315 /

      i. umocnienie stopy skarpy oraz linii brzegowej opaską z faszyny

- stopa skarpy- faszyna leśna 20 cm

- linia brzegowa -kiszka faszynowa wiklinowa 20+20cm                                                                                                                                        

j. umocnienie skarp narzutem kamiennym

-narzut podwodny

-narzut kamienny w płotkach z geokraty

k. darniowanie

l. obsiew skarp nasionami traw

m.plantowanie urobku- miejsce składowania za zachodnią i południową groblą stawu