Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach - Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach w latach 2019 – 2021 w podziale na części: Część 1: Wykonanie usług związanych z obs
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeńwodnych na terenie Zarządu Zlewni w Chojnicach w latach 2019 - 2021 z podziałem na części:
 
Część 1. Wykonanie usług związanych z obsługą i eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie NadzorówWodnych w Chojnicach, Człuchowie i Świeciu;
 

Przedmiotem zamówienia na część 1 jest:

1.1. Utrzymanie/ konserwacja i eksploatacja stacji pomp obejmujące:

a. Prowadzenie eksploatacji stacji pomp dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach odwadnianych(polderach), zgodnie z potrzebami terenu, instrukcją eksploatacji obiektu, poleceniami nadzoru techniczno-eksploatacyjnego Zamawiającego, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakresem czynności określonym indywidualnie dla każdego operatora pompowni przez Wykonawcę;

b. Dozór i utrzymanie porządku wokół pompowni;

c. Zakres usług określony w punkcie od a. do b. będzie świadczył Wykonawca poprzez zatrudnionych pracowników - operatorów pompowni, przez cały okres trwania umowy;

d. Utrzymanie kanału dopływowego i kanału odpływowego stacji pomp poprzez wykaszanie porostów i usuwanie zakrzaczeń w dnie oraz na skarpach i poboczach,

e. Malowanie konstrukcji stalowych przynajmniej raz na 3 lata;

f. Dostarczanie na obiekt stacji pomp materiałów służących do prawidłowej eksploatacji w ilościach niezbędnych do zapewnienia właściwej eksploatacji tego obiektu (oleje, smary, benzyna, farby, żarówki, a ponadto środki czystości, itp.);

g. Prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na obiekcie stacji pomp, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej jego eksploatacji.

1.2. Utrzymanie wód/konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów wraz z budowlami hydrotechnicznymi obejmujące:

a. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych i kanałów

b. Regulowanie stanów wód lub przepływów w ciekach i kanałach, stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych;

c. Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;

d. Sprawowanie bieżącego dozoru nad zleconymi do utrzymania urządzeniami i budowlami poprzez prowadzenie bieżących kontroli wyznaczonych odcinków rzek, kanałów oraz egzekwowanie określonych prawem zakazów odnoszących się do urządzeń i budowli ochrony przeciwpowodziowej;

e. Zapewnienie bieżącego prowadzenia przez strażników melioracyjnych dziennika czynności strażnika melioracyjnego;