Realizacje naszej firmy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Elblągu - Utrzymanie i obsługa stacji pomp na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w ilości 22 szt. na okres 36 miesięcy(lata 2019–2021)

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie (bez kosztów energii elektrycznej oraz pomiarów  ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej) pompowni melioracyjnych zlokalizowanych w poszczególnych Nadzorach Wodnych: 

1) Część zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Elblągu – 11 szt.
2) Część zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Malborku – 7 szt.
3) Część zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim – 4 szt.
 
Utrzymanie i obsługa stacji pomp obejmuje:
 
 1. Utrzymanie w  stałej gotowości techniczno – eksploatacyjnej stacji pomp dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach odwadnianych (polderach), zgodnie z potrzebami terenu, instrukcją eksploatacji obiektu, poleceniami nadzoru techniczno – eksploatacyjnego Zamawiającego, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników do obsługi urządzeń pompowni
  w systemie zadaniowego czasu pracy oraz przegląd cieków i wałów przeciwpowodziowych w celu zapobiegania powstania przeszkód w przepływie wód w obrębie 1000 m od obiektu, zgodnie z zakresem czynności określonym indywidualnie dla każdego operatora pompowni uzgodnionym z Zamawiającym.
 3. Bieżącą konserwację urządzeń technicznych na obiektach stacji pomp,
  a w szczególności: 
 • sprawowanie ogólnego nadzoru,
 • sprawdzanie prawidłowego ustawienia zadanych poziomów pompowania (sondy, pływaki) – zgłaszanie nieprawidłowości Zamawiającemu,
 • sprawdzanie prawidłowego ustawienia agregatów pompowych (posadowienie, mocowania itp.),
 • sprawdzanie elementów korpusów pomp pod względem ich szczelności,
 • sprawdzanie stanu dławic i ich regulacja (wymiana szczeliwa),
 • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym osłon, ich naprawa lub wymiana,
 • kontrolowanie temperatury łożysk pomp i silników napędowych,
 • kontrolowanie instalacji chłodzącej łożyska pomp i jej naprawa,
 • dbanie o stałą sprawność układów smarowniczych pomp (sprawdzanie i uzupełnianie oleju i smaru w mechanizmach przy zastosowaniu smarów i olejów o odpowiedniej czystości i lepkości),
 • sprawdzanie i uzupełnianie smaru w zbiornikach na bieżąco (przy zastosowaniu smarów i olejów o odpowiedniej czystości i lepkości),
 • konserwację podestów roboczych w komorach pompowych,
 • utrzymywanie w czystości suwnic oraz ich wszystkich elementów,
 • konserwację wyłączników pływakowych i sond (przekaźników poziomu),
 • konserwację mocowań wyłączników pływakowych,
 • konserwację osłon wyłączników pływakowych,
 • konserwację łat wodowskazowych,
 • utrzymywanie w drożności odpływu i dopływu, przeciwdziałanie powstawaniu
  i likwidowanie ewentualnych zatorów utrudniających swobodny spływ wód,
 • konserwację wnęk szandorowych,
 • konserwację pojedynczych elementów pokryw komór i studni,
 • konserwację krat wlotowych,
 • konserwację pomostów roboczych nad komorą wlotową i barierek ochronnych wlot – wylot,
 • sprawdzanie szczelności klap zwrotnych i zasuw,

Roboty elektryczne wykonywane przez Wykonawcę dotyczą wszystkich czynności  i  konserwacyjno - eksploatacyjnych takich elementów jak:

 • linie napowietrzne,
 • sieć oświetleniowa,
 • kable zasilające,
 • rozdzielnice,
 • silniki elektryczne,
 • liczniki pracy stacji pomp,
 • kondensatory,
 • przewody zasilające odbiorniki prądu,
 • stacje transformatorowe  wraz z transformatorami i odłącznikami linii SN.

Podczas obsługi urządzeń energetycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm technicznych, instrukcji, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w szczególności powinien zwracać uwagę na:

 

 • stan przewodów i ich osprzętu,
 • stan odcinków kablowych (izolacje),
 • stan łączników ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,
 • stan konstrukcji wsporczej,
 • stan tablic ostrzegawczych i oznaczników linii kablowych,
 • stan wejść do kanałów i studzienek kablowych,
 • stan połączeń przewodów uziemiających i zacisków,
 • stan łączników i zabezpieczeń,
 • stan izolatorów, zacisków pętlicowych i odgałęzień,
 • stan urządzeń zabezpieczających sterowanie agregatami pompowymi,
 • stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych.

 

Konserwacja urządzeń elektrycznych dotyczy wszystkich odbiorników elektrycznych a szczególności obejmuje:

 • wymianę bezpieczników i izolatorów,
 • sprawdzanie i uzupełnianie oznaczników linii kablowych,
 • uzupełnianie na bieżąco brakujących źródeł oświetlenia elektrycznego, wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • sprawdzanie stanu osłon urządzeń energetycznych,
 • konserwację układów zasilania urządzeń pomiarowych, rozruchowych
  i regulujących,
 • konserwację urządzeń zabezpieczających,
 • konserwację urządzeń grzewczych.
 1. Zakup i dostarczanie (w ramach potrzeb) na obiekty stacji pomp odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i właściwej eksploatacji (oleje, smary, benzyna, materiały do konserwacji czyszczarek, środki czystości, kosiarki, wykaszarki, szpadle, żyłki tnące, taczki, grabie, haki, itp.) oraz ich konserwacja i naprawa.
 2. Utrzymanie porządku w budynkach pompowni i ich otoczeniu obejmuje: budynki  
  (w tym: posadzki, ściany, okna, drzwi) oraz wszystkie znajdujące się w nich urządzenia (agregaty pompowe, suwnice, wyciągi, wciągniki, tablice sterownicze itp.) w tym: powierzchnie zielone wykaszać, skoszoną trawę usuwać (wygrabić), powierzchnie utwardzone czyścić systematycznie z traw i porostów, konserwować ogrodzenie.
 3. Zabezpieczenie obiektów stacji pomp przed włamaniami, kradzieżami, pożarem, itp.,
  a nagłe uszkodzenia spowodowane włamaniami lub działaniem sił natury na bieżąco usuwać.
 4. Wywóz szamba z terenu stacji pomp (tam gdzie ono występuje) minimum jeden raz w roku.
 5. Zakup oleju napędowego w ilości 6.000,00 litrów rocznie oraz comiesięczne rozruchy silników spalinowych na stacjach pomp nr 1W Chłodniewo (2.500 l.), 3 W Osłonka (2.500 l.), pompy nr 2 Cygusy (600 l.), a także agregatów prądotwórczych przy stacjach pomp nr 68 Złotowo (100 l.) nr 9 W Dębina Świerki (100 l.), nr 4 W Stegna (100 l.), nr 64 Kąty (100 l.).     
 6. Przeglądy i legalizację sprzętu BHP (gaśnic, dywaników). Wymiana gaśnic
  w wypadku konieczności – brak legalizacji.
 7. Załadunek i wywóz roślinności pływającej z krat wlotowych ze zbiorników wraz
  z utylizacją, co najmniej trzy razy w roku.
 8. Coroczną konserwację mechanicznych czyszczarek krat.
 9. Pomiary eksploatacyjne transformatorów przy stacjach abonenckich w/g załącznika oraz przekazanie protokółów pomiarów Zamawiającemu.
 10. Okresowe kontrole przeglądów stanu technicznej sprawności obiektów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy Prawo budowlane oraz przekazanie protokołów Zamawiającemu.
 11. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego (koło ratunkowe z rzutką), p.poż i BHP (apteczki itp.) na każdej pompowni.
 12. Prowadzenie odpowiednich dokumentów: raportów pracy stacji pomp.
 13. Prowadzenie zbiorczych zestawień godzin pracy poszczególnych stacji pomp (przez okres trzech lat, w cyklu miesięcznym).
 14. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo budowli oraz zainstalowanych urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 15. Pilnowanie, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do obiektu pompowni.

Termin wykonania zamówienia: 2019 r. - 2021 r.